Whizz Kidz Ambassador enjoying wheelchair activities outdoor.

Cwestiynau a ofynnir yn fynych i’r Clwb Llysgenhadon

Skip to Section Navigation ↓
Register your interest

Mae Clybiau Llysgenhadon yn glybiau ieuenctid sy’n cael eu rhedeg gan Whizz-Kidz mewn mwy na 40 o leoliadau ledled y DU.  Y clybiau yw Y man i ddod i gyfarfod pobl anabl eraill, dysgu medrau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd.  Yma rydyn ni wedi ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf mynych.  Os na fedrwch chi ddod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn, rhowch alwad i’n tîm cyfeillgar ar 0800 151 3350 neu e-bostiwch ambassadors@whizz-kidz.org.uk.

 

Beth yw Llysgennad?

Llysgennad yw’r enw rydyn ni’n ddefnyddio ar gyfer unrhyw berson sy’n cymryd rhan yng ngwasanaethau Whizz-Kidz.  Gallai hyn feddwl eu bod yn dod i un o’n Clybiau Llysgenhadon, maen nhw wedi cymryd rhan mewn lleoliad profiad gwaith a drefnwyd gan Whizz-Kidz, maen nhw wedi mynychu hyfforddiant medrau cadair olwyn neu maen nhw wedi bod i ‘Camp Whizz-Kidz’.

 

Sut galla i gofrestru ar gyfer Clybiau Llysgenhadon?

Cofrestrwch ar gyfer Clybiau Llysgenhadon yma gan ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu yr hoffech chi wybod mwy am ein Clybiau Llysgenhadon, ffoniwch ni (rhadffôn wrth ffonio o linell dir) ar 0800 151 3350 neu e-bostiwch ambassadors@whizz-kidz.org.uk.

 

Beth sy’n wahanol ynghylch Clybiau Llysgenhadon Whizz-Kidz?

Y bobl ifainc sy’n eu mynychu sydd biau’r Clybiau Llysgenhadon – chi sy’n penderfynu beth sydd arnoch chi eisiau ei wneud ac fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr eich bod chi’n cael cyfle i gymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau a rhoi cynnig ar bethau newydd.  Rydyn ni hefyd yn darparu cefnogaeth gofal iechyd i’n holl Glybiau Llysgenhadon er mwyn i chi fod yn annibynnol a threulio amser oddi cartref.

 

Pwy sy’n cael dod i Glybiau Llysgenhadon?

Mae Clybiau Llysgenhadon wedi’u llunio’n arbennig ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn 12-18 oed yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.  Yng Nghymru mae ein clybiau ar agor i bobl ifainc 14-25 oed.

 

Faint mae’n gostio i gymryd rhan?

Mae mynychu Clwb Llysgenhadon yn RHAD AC AM DDIM!

 

Sut bydd fy anghenion gofal iechyd yn cael eu cefnogi?

Mae Whizz-Kidz yn cyflogi staff gofal iechyd (Cynorthwywyr Gofal Iechyd a Nyrsys) o asiantaethau cofrestredig o amgylch y DU i wneud yn siŵr bod pobl ifainc yn medru mynychu clybiau’n annibynnol.  Mae’r aelodau staff hyn yn cael eu cyflogi i gefnogi pobl ifainc sydd ag anghenion gofal personol neu ofal meddygol – mae hynny’n golygu, ym mhob achos bron, nad oes angen i’ch rhiant neu’ch gofalwr ddod gyda chi os nad oes arnoch chi eisiau iddyn nhw wneud!

 

Beth am Epilepsi, Cathetrau a Bwydo trwy Diwb?

Mae’n bwysig iawn ein bod ni’n sicrhau bod yr holl wybodaeth gywir a manylion gyda ni i wneud yn siŵr eich bod yn ddiogel.  Os oes epilepsi arnoch chi, mae gennych chi gathetr neu rydych chi’n cael unrhyw fath o fwydo trwy diwb, bydd arnoch chi angen llenwi ffurflen ychwanegol er mwyn i ni gael mwy o wybodaeth am hyn.  Fe fyddwn ni’n gofyn i’ch rhiant neu’ch gofalwr arwyddo hon cyn i’r clwb ddechrau.

 

A fydd staff Whizz-Kidz yn y clybiau?

Bydd Arweinydd clwb Whizz-Kidz, fydd yn cael ei gefnogi gan staff gofal iechyd a gwirfoddolwyr, yn bresennol bob amser.  Mae gan yr holl staff a’r gwirfoddolwyr wiriadau Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac maen nhw’n frwdfrydig ynghylch sicrhau bod pobl ifainc anabl yn cael mynediad at y cyfleoedd gorau.

Mae gwirfoddolwyr yn gefnogaeth enfawr i ni ac yn rhan o gefnogi pobl ifainc yn ein clybiau yn rheolaidd.

 

Beth fydda i’n ei wneud yn y Clwb Llysgenhadon?

Chi fydd yn penderfynu beth rydych chi am wneud.  Yr oll rydyn ni’n ei ofyn yw eich bod yn cynllunio fel grŵp ar ddechrau’r flwyddyn pa weithgareddau rydych chi am eu gwneud trwy gydol y flwyddyn ac fe wnawn ni’r gweddill – gydag ychydig o help gennych chi efallai.

 

A yw eich clybiau wedi’u cymeradwyo gan y Swyddfa Safonau mewn Addysg (OFSTED)?

Yn 2011 ymwelodd y Swyddfa Safonau mewn Addysg ein clybiau ac fe ddisgrifion nhw wasanaethau Whizz-Kidz ar gyfer pobl ifainc anabl fel rhai ‘rhagorol’!

 

Cysylltu

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, buasem ni wrth ein boddau yn clywed gennych.  Gallwch gysylltu trwy:

Register your interest

Want to sign up or know more about Whizz-Kidz services? Fill out this form and we'll be in touch!

Have you been referred by Job Centre Plus?*