Mae gan Whizz-Kidz Fwrdd ‘Kidz’ (Kidz Board), sy’n cynnwys pobl ifainc anabl gyda phob un yn cynrychioli ardal wahanol o’r DU.  Mae Bwrdd ‘Kidz’ yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac wedi dod yn grŵp dylanwadol iawn.  Eu gwaith yw sicrhau bod lleisiau pobl ifainc wrth galon y penderfyniadau mae’r elusen yn ei wneud ac i godi ymwybyddiaeth ynghylch materion sy’n effeithio arnyn nhw’n feunyddiol.

Maen nhw hefyd yn mynd i ddigwyddiadau, yn cael eu cyfweld gan y cyfryngau ac yn ymgyrchu i wneud gwahaniaeth go iawn i’w bywydau a bywydau plant anabl eraill.

Dewch i gyfarfod â’n Bwrdd ‘Kidz’

Dyletswyddau a swyddi gwag

Dyletswyddau Bwrdd ‘Kidz’

Dyma grynodeb o ddyletswyddau Bwrdd ‘Kidz’:

Mynd i bob un o bedwar cyfarfod y flwyddyn Bwrdd ‘Kidz’ (os nad oes amgylchiadau neilltuol).  Mynd i gymaint o gyfarfodydd Clwb Llysgenhadon â phosibl (lleiafswm o bedwar y flwyddyn).
Cynrychioli barn eu hardal hwy o Whizz-Kidz mewn cyfarfodydd Bwrdd.
Helpu Whizz-Kidz i hyrwyddo ei waith a helpu i godi ymwybyddiaeth o faterion sy’n berthnasol i Whizz-Kidz.
Mynd i ddigwyddiadau, cyflwyniadau a seremonïau yn eu hardal leol.
Ymwneud ag atborthi materion Bwrdd ‘Kidz’ i’r Ymddiriedolwyr trwy Gadeirydd ac Is-gadeirydd Bwrdd ‘Kidz’.
Bod yn llefarydd Whizz-Kidz yn y cyfryngau.
Mentorio Llysgenhadon eraill yn eich ardal.
Dilyn y canllawiau a gyflwynir yng Nghytundeb Ymsefydlu Bwrdd ‘Kidz’ (côd ymddygiad).
Cadeirio eich cyfarfod grŵp llywio rhanbarthol, fydd yn digwydd bedair gwaith y flwyddyn, fel arfer drwy’r prynhawn neu gyda’r nos.

Gweithredu fel Swyddog ‘Sicrwydd Ansawdd’ Whizz-Kidz ar gyfer eich rhanbarth, sy’n golygu bod ynghlwm wrth sicrhau bod ein gwasanaethau mor arbennig â phosibl.

Disgwylir i aelodau Bwrdd ‘Kidz’ fod ar y Bwrdd am ddwy flynedd.  Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bob tri mis am benwythnos cyfan mewn gwahanol fannau o amgylch y DU.  Bydd o leiaf un cyfarfod y flwyddyn yn Llundain a bydd yn cynnwys ymweliad â’n Prif Swyddfa.  Mae holl dreuliau teithio, bwyd a llety yn cael ei dalu gan Whizz-Kidz ar gyfer y cyfarfodydd hyn ac fel arfer disgwylir i rieni ddod hefyd.  Fe fyddwn ni’n cynnig ymsefydlu a hyfforddiant parhaus i aelodau newydd.

Mae Bwrdd ‘Kidz’ yn rhan ddylanwadol iawn o elusen Whizz-Kidz, felly mae dod yn aelod yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifainc anabl ac fe fydd hefyd yn rhywbeth fydd yn rhoi medrau rhagorol i chi ac yn edrych yn dda iawn ar eich CV.  Fe fyddwch chi’n cyfarfod Pobl Bwysig Iawn, fe fyddwch chi’n cael llety dros nos i chi a’ch rhiant neu’ch gofalwr ac rydyn ni bob amser yn cael prydau bwyd a gweithgaredd hwyl gyda’r nos.

Bydd bod ar Fwrdd ‘Kidz’ hefyd yn eich helpu i:

Wella eich medrau cyfathrebu
Gwella eich hyder a’ch hunan-barch
Rhoi cynnig ar fedrau siarad yn gyhoeddus
Gweithio gyda’r cyfryngau
Codi ymwybyddiaeth ynghylch yr angen am symudoldeb annibynnol ar gyfer pobl ifainc
Cyfarfod a gweithio’n agos â phobl anabl eraill
Cael hwyl a bod yn rhan o dîm

I fod yn aelod o Fwrdd ‘Kidz’ bydd arnoch chi angen:

Bod rhwng 13 a 18 oed
Bod yn ddefnyddiwr cadair olwyn a bod wedi cael eich cadair olwyn gan Whizz-Kidz
Mynychu eich Clwb Llysgenhadon lleol.