Mae’r rhyngrwyd yn cynnig cyfle arbennig o dda i chi gadw mewn cysylltiad â’ch ffrindiau, dod o hyd i wybodaeth a chael llawer o hwyl.  Fodd bynnag, mae’n bwysig i chi eich amddiffyn eich hun ar-lein gan y gallwch ddod ar draws pobl weithiau sy’n honni bod yn rhywun gwahanol i’r person ydyn nhw.  Mae eich diogelwch yn bwysig iawn i ni, felly dyma rai awgrymiadau ynghylch ffyrdd o gadw’n ddiogel ar-lein.

Chi a’ch diogelwch ar-lein

  • Peidiwch â derbyn ceisiadau i fod yn ffrind gan bobl dydych chi ddim yn eu hadnabod ar y cyfryngau cymdeithasol.  Gall ‘Facebook’ fod yn ffordd arbennig o dda o gadw mewn cysylltiad â ffrindiau ond cadwch at hynny!  Os bydd dieithryn yn anfon cais i fod yn ffrind, gwrthodwch ef.  Os byddwch chi’n cael e-bost gan rywun dydych chi ddim yn ei adnabod, dilëwch ef yn lle ei agor.
  • Wrth ddefnyddio fforwm neu gylch trafod i siarad â phobl, defnyddiwch lysenw ar gyfer eich enw defnyddiwr yn lle eich enw iawn.
  • Os bydd rhywun dydych chi ddim yn ei adnabod yn gofyn am fanylion personol fel cyfeiriad eich cartref/e-bost neu rif ffôn mewn cylch trafod neu fforwm, peidiwch â’u rhoi – mae’r rhain yn fannau cyhoeddus a gallai unrhyw un eu gweld.  Fe ddylech chi gadw’r manylion hyn yn breifat – yr unig bobl sydd angen gwybod y rhain yw eich ffrindiau a’ch teulu.
  • Peidiwch byth â threfnu cyfarfod â rhywun rydych chi wedi bod yn sgwrsio â nhw mewn fforwm neu gylch trafod.  Cofiwch ei bod hi’n hawdd iawn i bobl gymryd arnynt eu bod yn rhywun arall mewn fforwm.
  • Defnyddiwch eich gosodiadau preifatrwydd!  Gallwch eu newid ar ‘Facebook’ yng ‘ngosodiadau eich cyfrif’.  Gallwch newid y bobl sy’n gallu gweld eich post, pwy sy’n gallu anfon ceisiadau i fod yn ffrind a faint o wybodaeth y gellir ei weld yn eich proffil cyhoeddus.  Os ydych chi’n defnyddio ‘Twitter’ gallwch osod eich cyfrif fel ‘Protected’ fel mai dim ond dilynwyr sydd eisoes yn bodoli a rhai rydych chi’n eu derbyn yn y dyfodol fydd yn gallu gweld eich trydar.
  • Cofiwch pan fyddwch chi’n anfon lluniau trwy neges destun neu’n eu llwytho ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol, faint o bobl ar eich tudalen ydych chi’n eu hadnabod y tu allan i’r byd digidol (ffrindiau go iawn?) a meddyliwch faint o bobl sydd ond yn llwytho lluniau o adegau hapus neu leoedd bendigedig?  Welwch chi byth ddyddiau dioglyd ar y soffa neu ddiwrnod pan nad oes gennych chi ddillad glân ac rydych chi’n gwisgo siwmper eich tad?  Gwnewch yn siŵr bod y delweddau rydych chi’n eu defnyddio yn rhai gwir ac nad ydyn nhw’n codi cywilydd arnoch neu’n dangos popeth.  Yr unig ddelweddau y dylech chi eu llwytho yw’r rhai hynny na fuasech chi’n poeni petai eich Nain yn eu gweld.  Unwaith mae delweddau’n cael eu llwytho, mae hi bron yn amhosibl eu tynnu oddi ar y rhyngrwyd.
  • Os ydych chi yn dod ar draws unrhyw beth sy’n eich poeni chi neu mae rhywun yn anfon neges atoch sy’n eich cynhyrfu, dywedwch wrth oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddo.

I gael rhagor o fanylion, buasem yn argymell ymweld â thinkuknow.co.uk.