Os oes arnoch chi eisiau profiad o’r gweithle, dysgu mwy am yrfa, cael cysylltau defnyddiol a gwella eich addasrwydd i waith, rydyn ni yma i helpu!

Yma yn Whizz-Kidz rydyn ni’n cynnig amrediad o leoliadau gwaith a chyfleoedd swyddi dan oruchwyliaeth a dyddiau medrau gwaith.  Yng Nghymru mae’r rhain wedi’u llunio ar gyfer pobl ifainc anabl rhwng 14 a 25 mlwydd oed.

Mwy am Leoliadau Gwaith

Mae Whizz-Kidz yn darparu lleoliadau gwaith i bobl ifainc anabl mewn dwy ffordd – un ai bydd cwmni yn cynnig lleoliad i ni ac fe fyddwn ni’n dod o hyd i rywun i’w lenwi, neu gallwch gysylltu â ni i ofyn am leoliad penodol ac fe fyddwn ni’n gwneud ein gorau i ddod o hyd iddo!

Os hoffech chi siarad â ni am leoliad gwahanol neu gael gwybodaeth am rai eraill sydd gennym ni i’w cynnig, e-bostiwch workplacements@whizz-kidz.org.uk neu ffoniwch 0800 151 3350.

Mwy am Ddyddiau Medrau Gwaith

Mae Dyddiau Medrau Gwaith yn gyfle gwerthfawr i gyfarfod cyflogwyr a ffrindiau, dysgu am lwybrau gyrfaoedd ar gyfer y dyfodol mewn amgylchedd cymdeithasol ac ystyried hynny.  Yn ystod y digwyddiad fe fyddwch chi’n ymgymryd â gweithdai rhyngweithiol, gweithio fel tîm ac ar eich pen eich hun i ddysgu am CV yn y gweithle ac am gyfle i weithio gyda ni yn y dyfodol gan gynnwys adeiladu gwaith, cynllunio gyrfa a hawliau anabledd, gan arwain at Leoliad sy’n rhoi profiad a hwb i hyder.  Dyma gyfle i gyfarfod â phobl yn eich ardal leol, cael cyngor ynghylch gwaith a chael eich ysbrydoli ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Os hoffech chi siarad â ni ynghylch un o’r dyddiau medrau hyn neu gael gwybodaeth am ddyddiau eraill sydd gennym ni i’w cynnig, e-bostiwch workplacements@whizz-kidz.org.uk neu ffoniwch ni ar 0800 151 3350.

Sylwer nad ydyn ni bob amser yn gallu ateb eich galwadau yn Gymraeg; fodd bynnag, os byddai’n well gennych chi gyfathrebu yn Gymraeg fe fyddwn ni’n cymryd eich manylion ac yn gofyn i un o’n cydweithwyr eich ffonio’n ôl.

 

Yr hyn rydych chi’n ei ddweud:

Gwnaeth Samantha leoliad gwaith gyda ‘Vision Support’ yn Wrecsam.  Dywed mam Samantha: ‘Mae wedi rhoi hwb anferthol i hyder Samantha ac mae hi wedi cael lefel gwbl newydd o annibyniaeth, sydd hyd yn oed yn mynd mor bell ag ateb y ffôn.  Mae hi’n teimlo ei bod hi wedi cael lefel uchel o gyfrifoldeb gydag ail-ddylunio’r wefan.  Mae hi wedi cael ei gwahodd i fynd i gynhadledd a thaith fusnes y mis nesaf yn ogystal â chael gwahoddiad ar gyfer digwyddiad mwy cymdeithasol.  Mae’r lleoliad wedi agor byd hollol newydd iddi ac i minnau hefyd.’

Gwnaeth David leoliad gwaith gyda thîm ‘Red Bull Formula One’.  Dywedodd David: ‘Roedd y lleoliad yn brofiad gwych.  Buaswn i ond yn hoffi diolch i Whizz-Kidz am y cyfle anhygoel hwn a, hefyd, i’r holl bobl ryfeddol yn ‘Red Bull’ am fy nghael i a rhoi cymaint o groeso i mi.  Petawn i’n gallu dod o hyd i waith gyda phobl o’r un natur gyfeillgar a’r un agwedd tuag at anabledd â’r bobl yn ‘Red Bull’, fi fuasai’r dyn hapusaf ar y ddaear.’

Frequently Asked Questions

 • Pam y mae Whizz-Kidz yn cynnig lleoliadau gwaith?

  Weithiau mae pobl ifainc anabl yn colli’r cyfle i gael medrau gwaith a bywyd gwerthfawr y mae eu cymheiriaid sydd ddim yn anabl yn eu cymryd yn ganiataol.  Yma yn Whizz-Kidz, rydyn ni’n gwybod bod lleoliadau gwaith mor bwysig gan eu bod yn gallu eich helpu i:

  ddod yn fwy hyderus
  adeiladu ar eich cryfderau
  datblygu medrau ymarferol newydd a chael profiad
  dysgu’r ‘medrau meddal’ sy’n gysylltiedig â gwaith fel gweithio mewn tîm a medrau cyfathrebu
  adeiladu eich CV a chynyddu addasrwydd i waith
  dewis llwybr eich gyrfa.

 • Sut mae’n gweithio?

  Mae tîm lleoli gwaith Whizz-Kidz yn gyfrifol am ddod o hyd i bob lleoliad gwaith, ei sefydlu a‘i reoli.  Fe fyddwn ni’n goruchwylio eich lleoliad ac yn gwneud yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth tra byddwch chi yno.

  Gall Lleoliadau Gwaith gael eu sefydlu mewn dwy ffordd:

  Bydd cwmni yn cynnig lleoliad gwaith i ni ac fe fyddwn ni’n dod o hyd i Lysgennad i’w lenwi.

  neu

  Fe allwch ofyn i ni am leoliad neilltuol yr hoffech chi wneud ac fe wnawn ni ein gorau i ddod o hyd iddo.

  Bydd ein Tîm Lleoli Gwaith yn eich cefnogi trwy gydol eich taith.  Mae arnon ni eisiau i chi gael profiad arbennig.  Fe wyddon ni pa mor bwysig yw cyfle lleoliad gwaith a’r gwahaniaeth mae’n gallu ei wneud.  Dyna pam rydyn ni wedi sefydlu’r gwasanaeth hwn!

 • Sut rydw i’n gwneud cais am leoliad gwaith?

  Gallwch gofrestru ar gyfer lleoliad gwaith trwy ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein.  Os hoffech chi ragor o wybodaeth am leoliadau gwaith a dyddiau medrau gwaith, cysylltwch â’n tîm gan ddefnyddio’r wybodaeth isod.

 • Cysylltwch â’n tîm lleoliadau gwaith

  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am Leoliad Gwaith neu yr hoffech chi siarad â rhywun, gallwch gysylltu â Thîm Lleoli Gwaith Whizz-Kidz ar:

  Ffôn:  0800 151 3350

  E-bost:  workplacements@whizz-kidz.org.uk